סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

ביטול רישיון עסק ומה עושים?

עוה"ד הילי פרייס

סעיף 7ג לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 מקנה לרשות מקומית אשר נתנה רישיון עסק לעסק כלשהו גם את הסמכות לבטל את רישיון העסק או להתלותו וזאת מיוזמתה שלה או ביוזמת נותן אישור ממשלתי.

העילות המקובלות לביטול רישיון עסק כוללות אי עמידה בתנאי רישיון העסק כפי שנקבעו על ידי הרשות המקומית או נותני האישורים הממשלתיים, או שימוש בעסק למטרה אחרת משנקבעה לו ברישיון העסק, ביצוע שימוש חורג, חריגות בנייה וכדומה.

עם זאת, החוק גם מתנה את ביטול רישיון העסק במתן זכות שימוע לבעל העסק, קרי, מתן הזדמנות לבעל העסק להשמיע את טענותיו, כאמור בסעיף 7ג(ג) לחוק.

ההודעה על ביטול הרישיון צריכה להישלח לבעל העסק תוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה, כאשר ביטול הרישיון ייכנס לתוקף רק בתום 30 יום מיום ההודעה כאמור.

נוסחו של סעיף 7ג לחוק עודכן ותוקן באופן מקיף במסגרת תיקון 34 לחוק, אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2019. במסגרת תיקון זה, בין היתר גם נחקק סעיף 7ג(ד1) לחוק, אשר עוסק באופן ביטול היתר מזורז.

סעיף זה קובע כי נותן אישור רשאי להודיע לבעל רישיון העסק ולרשות המקומית על ביטול אישורו להיתר מזורז, בכפוף למתן זכות שימוע לבעל העסק וזאת במידה שהוא מצא בתקופת תוקפו של ההיתר המזורז שהתקיימה אחת מעילות הביטול הבאות: 

1. אי קיום אחד התנאים שנקבעו להיתר המזורז לפי סעיף 7 לחוק וכאשר נותן האישור סבר כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההפרה יש לבטל את ההיתר המזורז.
2. חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו כאמור בסעיף 6א1 לחוק.
3. לבעל ההיתר המזורז נמסרה דרישה לתיקון ליקויים לפי סעיף 8ד לחוק והליקויים לא תוקנו בהתאם לדרישה.

משהודיע נותן האישור לרשות המקומית על ביטול אישורו כאמור, על הרשות המקומית לבטל באופן מיידי את ההיתר המזורז ובמידה והיא לא עשתה כן, רשאי נותן האישור לבטל את ההיתר בעצמו.

הרשות המקומית רשאית לבטל את ההיתר המזורז באופן מיידי גם מיוזמתה, במידה והיא מצאה שהתקיימו לגבי העסק אחת מעילות הביטול שלעיל וזאת בכפוף למתן זכות שימוע לבעל העסק.

מה ניתן לעשות במקרה של החלטה לבטל רישיון עסק?

מה שניתן לעשות במקרה של החלטה לבטל רישיון עסק זה לערער על ההחלטה באמצעות שתי דרכים חילופיות.

האחת, באמצעות הגשת השגה בפני גורם הרישוי שנתן את אותה החלטה. השנייה, באמצעות הגשת עתירה מנהלית בפני בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים.

אופן הגשת השגה - ככלל, יש להגיש את ההשגה בהתאם לסעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וכן לסעיף 11ד לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 וכן לפי טופס 9 לתקנות.  

יש להגיש את ההשגה בפני גורם מוסמך ארצי. גורם מוסמך ארצי הינו גורם שהוסמך לדון בהשגות שמוגשות בפני הרשות המקומית או במשרדי נותני האישורים הממשלתיים וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה לבטל את רישיון העסק.

הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה. עם זאת, חשוב להבין שעצם הגשת ההשגה כשלעצמה איננה מבטלת או מקפיאה אוטומטית את ביטול רישיון העסק. לשם כך יש להגיש בפני הגורם המוסמך הארצי גם בקשה ספציפית להתלות את תוקפה של החלטה זו וזאת בנוסף להשגה עצמה.

אופן הגשת עתירה מנהלית - את העתירה המנהלית יש להגיש בפני בית המשפט לעניינים מנהליים שבתחום שיפוטו מתנהל העסק. במסגרת העתירה, יש לציין את הנימוקים לביטול החלטת ביטול רשיון העסק ולרבות מאחר והיא נוגדת את כללי המשפט המינהלי התקין. זאת, למשל, בשל היותה לא סבירה או לא מידתית, מפלה, נגועה בשיקולים זרים ובלתי עניינים, נוגדת שלא כדין את חופש העיסוק וכדומה.

כך, לדוגמא, במסגרת עת"מ 37537-05-14 ימין דאהן נגד עירית בני ברק, נדונה עתירה שהוגשה על ידי בעל מוסך כנגד עיריית בני ברק בשל החלטתה לבטל את רישיון העסק לצמיתות שניתן לו.

תיק זה עסק במוסך שעיריית בני ברק נתנה רישיון עסק לצמיתות בשנת 1978 וזאת למרות שכלפי העסק ניתן בשנת 1975 גזר דין בדבר הריסת סככות שנבנו בו, אשר לא בוצע בפועל עד לשנת 1978. לטענת העירייה, מתן הרישיון הותנה בהריסת הסככות.

אולם, במשך כ-40 שנים, משנת 1975 ועד לשנת 2014, עיריית בני ברק לא באה בדרישות אל בעל המוסך להרוס את הבנייה הבלתי חוקית בהתאם לגזר הדין משנת 1975, לא ערכה מאז ביקורות בשטח, לא התרתה בבעל המוסך כי היא עומדת על ביצוע גזר הדין ולמעשה לא עשתה דבר כדי להתריע בפניהם כי היא עדיין עומדת על הריסת הסככות.

כאשר נשאל ב"כ העיריה מדוע בחרה העירייה לשבת בחיבוק ידיים במשך עשרות שנים, השיב כי המוסך התנהל באזור מרוחק, ששימש לתעשייה בלבד וכי העירייה לא מצאה מקום לטרוד את מנוחתה באשר לאופן שבו מתנהלים עסקים באותו אזור וליתר דיוק, לא מצאה לנכון לבקר במקום על מנת לוודא שאכן שהסככות נהרסו כנדרש.
 
תחת זאת, בשנת 2014 העירייה זימנה את בעל המוסך לעריכת שימוע וזאת בנימוק לקוני לפיו העסק מפר את תנאי רישיון העסק ומבלי לפרט כלל באיזו הפרה מדובר. ואם לא די בכך, במועד עריכת השימוע, לא ניתנה לבעל המוסך שום הזדמנות לטעון דבר בעניין ביטול הרשיון, אלא רק נמסרה לו הודעה לפיה הוחלט לבטל את רישיון העסק בשל חריגות בנייה בעסק ותו לא.
 
בית המשפט קבע שמדובר במקרה מובהק של פגיעה בסדרי מינהל תקין, פגיעה בזכות הטיעון ופגיעה בעקרונות הצדק הטבעי. עוד נקבע כי כל ניסיון לרדת לפשר התנהגותה של עיריית בני ברק לא צלח, באין הסבר מניח את הדעת להתנהלות זו. בהתאם לכך נקבע שיש לבטל את החלטת ביטול רישיון העסק והעירייה אף חוייבה לשלם לבעל המוסך הוצאות משפט ושכ"ט בסכום של 50,000 ₪.

עורכת הדין הילי פרייס ייצגה אלפי לקוחות במקרים של ביטול רישיון עסק ותשמח להעניק גם לך ליווי וסיוע משפטי מקצועי, כדי לבדוק האמנם ניתן לערער על ההחלטה לבטל את רישיון העסק שלך.

פנה/י אל עוה"ד הילי פרייס עכשיו!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.