סגירה
חזרה
סגירה
תכנון ובנייה
050-741-8886
תכנון ובנייה

שימו לב: תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

עוה"ד הילי פרייס

תיקון מספר 116 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אשר נכנס לתוקף ביום 25.10.2017, עוסק בהגברת הפיקוח, האכיפה ואמצעי העונשין על עבירות הבניה.

במסגרת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, הוחלף למעשה כל פרק י' הקודם של החוק, שאף הוא עסק במקור בנושאים הללו, בפרק י' חדש אשר כולל את הסעיפים 255-203, נכון ליולי 2019.

בנוסף לכך תיקון 116 מבצע שינויים ותיקונים גם בחוקים נוספים מעבר לחוק התכנון והבניה.

להלן הסברים של עורכת הדין הילי פרייס קוה ופרשנות של עיקרי תיקון 116 לחוק התכנון והבניה.

החמרת אמצעי הענישה על ביצוע עבירות הבניה

הגדלת סכומי הקנסות

תיקון 116 הגדיל באופן משמעותי את עונשי הקנסות והמאסר שניתן להטיל בגין ביצוע עבודה אסורה או שימוש אסור. עבודה אסורה מוגדרת בסעיף 203 לחוק כ: "בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר".

שימוש אסור מוגדר בסעיף זה כ: "שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר או שימוש במקרקעין בניגוד לתכנית" או "שימוש בעבודה אסורה".

  • הקנס על עבודה אסורה הינו 226,000 ₪ ובנסיבות מחמירות 452,00 ₪
  • הקנס על אי קיום צו הינו 226,000 ₪ ואילו עונש המאסר עלה משנה לשנתיים
  • הקנס היומי על שימוש אסור בנכס למגורים הינו בסך של 700 ₪ ועל שימוש אסור בנכס לא למגורים הינו 2,800 ₪ ליום
  • על תאגיד ניתן להטיל עד פי 3 מהקנסות שלעיל

הטלת קנס מנהלי

תיקון 116 לחוק מאפשר לראשונה להטיל קנס מנהלי על מי שביצע עבירת בניה וזאת ללא צורך בהעמדתו לדין בפני בית המשפט.

בהתאם לתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה), התשע"ח – 2018, אשר נכנסו לתוקף לקראת סוף 2018, גובה הקנסות החדשים בגין עבירות הבניה נע בין 10,000 ₪ לבין 300,000 ₪ וזאת בהתאם לסוג המקרקעין בו מתבצעת העבירה ולגודל השטח במקרקעין שבו מתבצעת העבירה.

המקרקעין נחלקים לשני סוגים. סוג אחד, כולל מקרקעין ספציפיים כגון מקרקעין המיועדים לתשתית לאומית, סביבה חופית, קרקע חקלאית מוכרזת לפי התוספת הראשונה לחוק, גן לאומי או שמורת טבע ושטח ציבורי פתוח. הסוג השני, כולל את כל יתר המקרקעין שאינם נמנים על המקרקעין הספציפיים הללו.

כך לדוגמא, הקנס המנהלי על עבודה אסורה בשטחי המקרקעין הספציפיים מתחיל מהיקף של עד 10 מ"ר וזאת בסך של 10,00 ₪ ומסתיים בשטח מעל 100 מ"ר וזאת בסך של 300,000 ₪.

הקנס המנהלי על עבודה אסורה בשטחי המקרקעין האחרים, מתחיל מהיקף של 25 עד 50 מ"ר וזאת בסך של 25,00 ₪, ומסתיים בשטח מעל 100 מ"ר וזאת בסך של 150,000 ₪.

הרחבת האפשרויות להוצאת צווים מנהליים

צו מנהלי להפסקת עבודה - ניתן להוציא צו מנהלי ארעי להפסקת עבודה אסורה לתקופה של 5 ימים, וזאת גם ללא דו"ח פיקוח וללא התייעצות לפי סעיף 225 לחוק, ובתנאי שהמדובר במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה.

צו מנהלי להפסקת שימוש - ניתן להוציא צו מנהלי להפסקת שימוש אסור, וזאת תוך 6 חודשים מתחילת השימוש במקום שאינו למגורים, או תוך 3ם יום מתחילת השימוש האסור בבית למגורים.  

צו מנהלי לסגירת מקום - ניתן להוציא צו מנהלי לסגירת מקום עד ל-60 יום, כאשר הופר צו להפסקת שימוש, ובתנאי שלא חלפה שנה ממועד מתן צו הפסקת השימוש.

צו הריסה מנהלי - הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי, וזאת עד חצי שנה מסיום הבניה במבנה שאינו למגורים, או תוך 30 יום מאכלוס בית למגורים. צו ההריסה יכול גם לכלול הוראות בדבר הפסקת שימוש אסור.  

החרמת ציוד באתר הבניה - התיקון לחוק מאפשר לראשונה להחרים כלי רכב וציוד הנדסי באתר שבו מתבצעות עבירות בניה, אף זאת ללא צורך בהעמדה לדין בפני בית המשפט.

הגברת פעילות הפיקוח על ביצוע עבירות הבניה

דיווח על פעולות אכיפה

סעיף 245טו לחוק מטיל על גורמי הפיקוח והאכיפה בארץ, לרבות הוועדות המקומיות לתכנון ובניה, את החובה להעביר למנהל היחידה הארצית לאכיפה, מדי שלושה חודשים, דיווח על פעולות האכיפה שהם נקטו לפי החוק ולרבות על ביצוע עבודות אסורות ושימושים אסורים שאותו בתחומים שנתונים לפיקוחם.

סקר עבירות בניה

סעיף 245טז לחוק מטיל על הוועדות המקומיות לתכנון ובניה ועל הרשויות המקומיות המוסמכות לאכיפה את החובה לבצע בתחומן סקר עבירות בניה, וזאת תוך 18 חודשים מיום תחילתו של תיקון 116 לחוק, וכן לעדכן את הסקר לאחר מכן מדי 5 שנים.

את הסקרים עליהן להגיש למנהל היחידה הארצית לאכיפה ולמנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין.

הרחבת סמכויות המפקחים

סעיף 206 לחוק מסמיך את המפקחים על ביצוע ההוראות לפי חוק התכנון והבניה לבצע שורה של פעולות במסגרת תפקיד הפיקוח שלהם. בין היתר, הסעיף מסמיך אותם לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור להם כל ידיעה או מסמך הנוגעים לביצוע תפקידם, לערוך בדיקות, מדידות ועוד.

מפקח שהתעורר אצלו חשד לביצוע עבירת בניה, מוסמך לחקור כל אדם הקשור לעבירה זו, לתפוס כל חפץ שקשור לעבירה, לבקש מבית המשפט צו חיפוש, להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין, למעט מקום שמשמש למגורים שאז יש להצטייד בצו בית משפט לשם כך, לעכב אדם שמסרב להיענות לדרישות המפקח לפי החוק ועוד.

עיכוב ביצוע צווים שהוצאו

במסגרת תיקון 116 צומצם שיקול הדעת השיפוטי במתן עיכוב ביצוע צווים שהוצאו. בעקבות התיקון, עיכוב ביצוע ינתן במשורה, במקרים מאוד מוקפדים ולתקופות תחומות שאינן עולות על שנה.

על כן מומלץ מאוד לפנות לעו"ד המתמחה בתחום עוד בשלב החקירה ולפני כניסה להליכים משפטיים אשר בעקבות התיקון הפכו למאוד מאוד דרסטיים.

עוד בנושא: הרפורמות האחרונות בחוק התכנון והבניה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום התכנון והבנייה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בייזום פרויקטים, הליכי תכנון, התנגדויות, ליווי וייצוג בהליכים פליליים ועוד.
מומחי תכנון ובנייה
תכנון ובנייה
תחום התכנון והבנייה הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום התכנון והבנייה, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
ייצוג בהליך פלילי
ייצוג פלילי
היעדר ייצוגו של האזרח עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובע מטעם המדינה, שלהבדיל ממנו, בקיא בהלכות החוק. לפיכך, במידה ומתנהלים נגדך הליכים פליליים לפי חוק התכנון והבנייה, מומלץ מאוד להיעזר בעו"ד מנוסה.
ייצוג בוועדת ערר
ליווי ועדת ערר
היעדר ייצוגו של מגיש הערר בפני וועדת הערר עלול ליצור חוסר איזון משווע בינו לבין התובעים מצד רשויות המדינה שעל החלטותיהן הוגש ערר, שלהבדיל ממנו, בקיאות בהלכות החוק. לכן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה.