סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

צו סגירת עסק במסגרת גזר דין

עוה"ד הילי פרייס

אין ספק שאחת הסנקציות החמורות ביותר שניתן להטיל על מי שמפר את דיני רישוי עסקים ומפעיל עסק ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, הינה מתן צו לסגירת עסק.  

קיימים שני סוגים של צווים לסגירת עסק: צווים מנהליים וצווים שיפוטיים.

צווים מנהליים ניתנים על ידי כל אחד מגורמים המנהליים שמוסמכים לאשר את פעילות העסק עם פתיחתו וכן לפקח עליו במהלך פעילותו השוטפת, כגון משטרת ישראל, הרשות המקומית, שירותי הכבאות, משרד הבריאות ועוד.

הצווים השיפוטיים ניתנים על ידי בית המשפט והם יכולים להינתן במסגרת מתן גזר הדין של נאשם שהורשע בביצוע עבירה על דיני רישוי עסקים וזאת לפי סעיף 16 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ואף לפני כן, עם הגשת כתב האישום וזאת לפי סעיף 17 לחוק.

במאמר זה תדון עוה"ד הילי פרייס בצו לסגירת עסק שניתן במסגרת גזר הדין ולאחר הרשעת הנאשם, כאמור בסעיף 16 לחוק רישוי עסקים, אשר קובע כך:  "הורשע אדם על עבירה לפי סעיף 14 או לפי הוראה בחיקוק אחר הקובעת כללים בדבר עיסוק בעסק הטעון רישוי לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל -

1. לצוות על הפסקת העיסוק בעסק, לחלוטין או לתקופה שיקבע, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק.

2. לצוות על הנשפט להימנע באותו עסק מכל פעולה שיפרט בצו.

3. לצוות כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה".

מהם השיקולים למתן צו להפסקת עיסוק בעסק עם הגשת כתב האישום?

בהליך רע"פ 4384/13 מדינת ישראל נ' מיאו והאו בע"מ קבע בית המשפט העליון את השיקולים המנחים למתן צו להפסקת עיסוק במסגרת גזר הדין ולפי סעיף 16 לחוק.

בית המשפט העליון קבע שככלל, יש להורות על מתן צו להפסקת עיסוק בעסק כל אימת שלא ניתן רישיון, אולם, יחד עם זאת, על בית המשפט גם להפעיל שיקול דעת בקובעו את מועד כניסתו של הצו לתוקף.

הקביעה לפיה יש להורות על מתן צו להפסקת עיסוק בכל עסק שלא ניתן לו רישיון, נובעת ממטרת מתן צו זה, שהינה בעיקר מניעתית ולא רק עונשית. מדובר בסנקציה מיוחדת במינה שנועדה להפסיק את המשך ביצוע העבירה של ניהול עסק ללא רשיון או תוך הפרת תנאי הרשיון. 

כלומר, צו הפסקת עיסוק נועד להרתיע אדם המפעיל עסק ללא רישיון או בחריגה מתנאיו מלהמשיך ולעשות כן. כך נקבע בע"פ 242/65 היועץ המשפטי נ' חברת מלון "רות" בע"מ.

לפיכך, משהורשע אדם בהפעלת עסק ללא רישיון ובמועד ההרשעה אין בידיו רישיון בתוקף, מן הראוי להגביר את ההרתעה באמצעות ציווי על הפסקת עיסוק ועל כן ככלל יש לכלול בגזר הדין צו הפסקת עיסוק.

מצד שני, על בית המשפט גם להפעיל שיקול דעת לגבי קביעת מועד כניסתו של הצו לתוקף וזאת נוכח הקשיים שטמונים בתחום רישוי העסקים בארץ ובמיוחד פרק הזמן הממושך שנדרש להשלמת הליך הרישוי ובעיקר במקרים שבהם משך הזמן הרב נגרם מסיבות שאינן תלויות במבקש הרישיון וכן הקושי לקבל רישיון עסק בחלק מהקטגוריות לפני הפעלת העסק בפועל.

לשם כך יש לאזן בין מידת הנזק שייגרם לבעל העסק ולצדדים שלישיים כתוצאה מהפסקת העיסוק לאלתר ולתת להם שהות להתארגנות או לחלופין לאפשר את מיצויו של הליך הרישוי, לבין מידת הנזק שייגרם לציבור כתוצאה מהמשך הפעלתו ללא רישיון לפרק זמן נוסף, כאמור.

בתוך כך על בית המשפט להביא בחשבון, בין היתר ומבלי למצות, את מידת הפגיעה בתכליות החוק שמפורטות בסעיף 1 לחוק, את התנהגות הצדדים ואת קיומם של הליכי השגה על החלטה שלא ליתן רישיון, ככל שמתנהלים כאלה.

בית המשפט מוסמך לדחות את ביצוע הצו לפרק זמן סביר ואף להוסיף לדחותו מעת לעת לבקשת מי מהצדדים, או שניהם, בהתחשב במכלול נסיבות העניין. האיזון בין השיקולים המתחרים נדרש להוביל לתוצאה סבירה ומידתית.

מה דינו של נאשם שהפר צו סגירת עסק?

נאשם שהפר צו סגירת עסק לפי סעיף 16 לחוק, חשוף לעונש של מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ואם הוא תאגיד, דינו כפל הקנס כאמור וכן קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי המצאת הצו. כך קובע סעיף 18 לחוק.

במידה וקיבלת צו סגירת עסק, מוטב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום של רישוי עסקים ולא לפעול בפזיזות. שכן, יש דרך חוקית להתמודד עם צו סגירה לעסק על מנת להביא לביטולו.

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי אישי, כדי לבחון את דרכי הפעולה הכדאיות עבורך.

פנה/י עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי אישי!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.