סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

הסכנות בהפעלת עסק ללא רישיון

עוה"ד הילי פרייס

כידוע, ישנם עסקים רבים בישראל שפועלים ללא רישיון עסק כדין. יתכן שהדבר נובע גם מכך שחלק מבעלי העסקים הללו אינם מודעים לסכנות הרבות שטמונות בהפעלת עסק ללא רישיון ולעונשים שחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 מסמיך להטיל על בעל עסק כזה ואשר אינם מצדיקים נטילת סיכון מיותר זה.

העונשים שניתן להטיל על בעל עסק שמפעיל עסק ללא רשיון כדין נחלקים לשני סוגים. עונשים שיפוטיים, אותם מוסמך בית המשפט להטיל, בכפוף לניהול הליך משפטי, שכולל הגשת כתב אישום, ניהול הליך הוכחות ומתן הכרעת דין וגזר דין ועונשיים מנהליים, אותם מוסמכים גורמים מנהליים להטיל על בעל העסק, ללא צורך בניהול הליך בבית המשפט.  

מדובר בצווי סגירה והפסקת עבודה לעסק חי, על כל המשמעות הכלכלית העצומה שתרד לטמיון, כמו שיפוצים שנעשו, מכונות שנקנו, הלוואות שנלקחו וכיוצא בזה. כמו כן, ניהול הליכים משפטיים מול המשכיר או עובדים וכן ניהול ההליכים הפליליים או המנהליים עצמם, עשויים להסתיים בקנסות בשיעורים של עד מאות אלפי שקלים.

דוגמאות לעונשים שיפוטיים

סעיף 14 לחוק קובע שעל העסק שהורשע בתום המשפט הפלילי בביצוע עבירת הפעלת עסק ללא רישיון, עלול לקבל עונש מאסר עד 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. דהיינו, עד 226,000 ₪.

במידה ומדובר בעבירה נמשכת, שלגביה ניתנה התראה, לרבות דרישה לתיקון ליקויים, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכה העבירה,

עד 1,400 ₪ ליום.

סעיף 16 לחוק מסמיך את בית המשפט להטיל על בעל עסק, שהורשע לפי סעיף 14 לחוק, או לפי הוראה בחיקוק אחר שקובעת כללים בדבר עיסוק בעסק הטעון רישוי לפי החוק, גם את העונשים הבאים וזאת בנוסף לכל עונש אחר שיטיל עליו:

א) לצוות על הפסקת העיסוק בעסק, לחלוטין או לתקופה שיקבע, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק.

ב) לצוות על בעל העסק להימנע מלבצע באותו עסק מכל פעולה שיפרט בצו.

ג) לצוות שלא ינהל אדם במבנה העסק עסק טעון רישוי ללא רישיון ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן יש לו רישיון לניהול עסק זה.

סעיף 17 לחוק מסמיך את בית המשפט להטיל צו לפי סעיף 16 לחוק כבר עם הגשת כתב האישום ועוד לפני ההרשעה בתום המשפט הפלילי. תוקף הצו יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל מועד קודם שנקבע בצו.

סעיף 22א לחוק מסמיך את בית המשפט להטיל צו למניעת פעולות, כלומר, צו למניעת ביצוע פעולות, על מקום שנעשו בו פעולות הכנה לניהול עסק ללא רישיון או בסטייה ממנו.

סעיף 22ב לחוק מסמיך את בית המשפט להטיל צו הפסקה שיפוטי, כלומר, צו להפסקת עיסוק בעסק, על עסק שיש לגביו יש יסוד סביר להניח שהוא פועל ללא רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון או בניגוד לחוק, לרבות באמצעות סגירת מקום העסק או בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק.

סעיף 18 לחוק קובע כי מי שאינו מקיים צו של בית המשפט לפי סעיפים 16 או 17 לחוק וכן צו הפסקת פעולות לפי סעיף 22א לחוק, או צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 22ב לחוק, דינו מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. אם הוא תאגיד, דינו כפל הקנס כאמור וכן קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי המצאת הצו,

עד 1,400 ₪ ליום.


סעיף 19 לחוק קובע ששום דבר בחוק רישוי עסקים לא בא לגרוע מסמכות בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, אולם בעל העסק לא ישא באחריות הן לפי חוק רישוי העסקים והן לפי פקודת בזיון בית המשפט.

דוגמאות לעונשים מנהליים

סעיף 20 לחוק  מסמיך גורמים מנהליים שונים להטיל צו הפסקה מנהלי על עסק שיש לגביו יסוד סביר להניח שהוא מתנהל ללא רשיון כדין.

הגורמים המנהליים שמוסמכים להטיל צו הפסקה מנהלי הינם:

1. ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק.
2. לעניין עסק הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מקומית - עובד בכיר של משרד הפנים במשרד הראשי או במחוז, ששר הפנים הסמיכו לפי סעיף 5(א)(2) לחוק.
3. מפקד משטרת המחוז.
4. מפקד מחוז כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012.
5. עובד בכיר של המשרד להגנת הסביבה, במשרד הראשי או במחוז שהשר להגנת הסביבה הסמיכו לכך.
6. מנהל שירות המזון הארצי במשרד הבריאות, ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות ורופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940, או סגנו.
7. מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
8. מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בסעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

סעיף 23 לחוק מסמיך קצין משטרה בדרגת רב-פקד להטיל צו סגירה לאלתר על עסק שמוכרים בו משקאות משכרים, למשך תקופה של עד ל-30 יום,  אם הוא נוכח שהדבר דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור שהופר.

סעיף 25 לחוק קובע שהעונש על הפרת צו הפסקה מנהלי או צו לסגירת עסק שמוכרים בו משקאות משכרים כאמור לעיל, הינו מאסר שמונה עשר חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. אם מדובר בעבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה.

במידה והפעלת עסק ללא רישיון ו/או שאתה עדיין עושה זאת, אנו ממליצים לך לפנות לעורכת הדין הילי פרייס, מומחית בנושא רישוי עסקים, כדי לבדוק מה ניתן לעשות על מנת לתקן את המצב ובשאיפה להימנע מעונש.

פנה/י אלינו לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.