סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

רוצה להוציא רישיון עסק לעינוג ציבורי?

עוה"ד הילי פרייס

ככלל, מי שמעוניין לקיים אירועים שנועדו לגרום הנאה לקהל המגיע להם, כגון אירועים למטרות תרבות, אמנות, בידור, ספורט וכדומה, צריך להוציא רישיון עסק לאירועים אלו, בכפוף לתנאי החוק.

אירועים אלו מוגדרים מבחינה משפטית כאירועים של עינוג ציבורי.

עינוג ציבורי מוגדר בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, באופן הבא:

"עינוג ציבורי" – הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים".


פריט 7.7 לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג-2013, מגדיר 11 סוגים של מקומות שונים אשר נכללים בקטגוריה של עינוג ציבורי ואשר קיומם מצריך הוצאת רישיון עסק, וזאת כמפורט להלן:

7.7 א. מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון.
7.7 ב. קולנוע, תאטרון.
7.7 ג. קרקס.
7.7 ד. אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.
7.7 ה. אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר.
7.7 ו. דיסקוטק.
7.7 ז. יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע.
7.7ח. כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי.
7.7ט. מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים.
7.7 י. יריד מזון.
7.7יא. אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל.

עריכת אירועים בתוך איצטדיון או אולם ספורט

יש לשים לב שעל עריכת אירועים בתוך איצטדיון, כגון תחרות ריצה,  או בתוך אולם ספורט, כגון משחקי כדור סל, חלים שני סעיפים במסגרת פריט 7.7 לתוספת לצו רישוי עסקים, מס' 7.7ד ו-7.7יא.

סעיף 7.7ד עוסק בקיום אירועים בתוך אצטדיון/אולם ספורט גדול יחסית, שיש בו מעל 500 מושבים, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.

סעיף 7.7יא עוסק בקיום אירועים בתוך אצטדיון/אולם ספורט קטן יחסית, שיש בו עד 500 מושבים. למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל.

עריכת אירוע עינוג ציבורי המוני חד פעמי

פריט 7.7ה לתוספת לצו לרישוי עסקים קובע שכאשר מדובר בעריכת אירוע תרבות, בידור, או ספורט, עבור לפחות 500 משתתפים, בתוך אמפיתיאטרון או מקום אחר תחת כיפת השמים, יש להוציא רישיון עסק.

כלומר, מסעיף זה נובע שיש להוציא רישיון גם כאשר מדובר באירוע חד פעמי שנועד למטרות עינוג הציבור, בהיקף של לפחות 500 משתתפים, ואשר נערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף.

המדובר למשל, בקונצרט רוק שנערך באופן חד פעמי בפארק הירקון. למרות שלא מדובר בעסק קבוע, כי אם באירוע חד פעמי כאמור, יש להוציא לו רישיון עסק, אם כי הליך טיפול בקבלת הרישיון במקרה זה הנו שונה מהרגיל, מאחר שההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.

ככלל, כדי להשיג רישיון עסק לאירוע המוני חד פעמי, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות הרשות המוניציפאלית שבתחומה מתקיים האירוע ואשר לרוב מתפרסמות באתר האינטרנט של הרשות.

הנחיות אלו כוללות בדרך כלל דרישה להגשת בקשה לקבלת רישיון עסק לאירוע ההמוני במשרדי המחלקה לרישוי עסקים של הרשות המונציפאלית וזאת עד 21 יום לפני האירוע.    

לבקשה לרישיון עסק יש לצרף מסמכים שונים, ולרבות המסמכים הבאים:
    
תכנית עסק לאירוע המוני, אשר כוללת תכנית בטיחות וכן נספח בטיחות, ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות. על נספח הבטיחות שיצורף לתכנית לפרט את כל בעיות הבטיחות האפשריות באירוע ופתרונותיהן בסידורי בטיחות באתר. המהנדס יידרש להכין דו"ח בסיום הביקורת שלו באתר, שיוגש בחתימת ידו ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח, בסמוך לתחילת האירוע.

לפני הגשת התכניות לרשות המוניציפאלית, יש להמציא אישור ממורשה נגישות להסדרת דרישות נגישות באירועים המוניים. התכניות ייבדקו בידי מהנדס תברואה תכנון הנדסי, ורק לאחר שהמהנדס יאשר את התכניות בחתימתו, יהיה ניתן להגיש את הבקשה.

צילום מסמך שמאשר שבעל העסק הסדיר ביטוח צד ג'.  

עם הגשת הבקשה, יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שהוא יוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.    

לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, יונפק רישיון עסק והוא יישלח למשטרה. אם הכל תקין באתר, המשטרה תיתן את הרישיון למפיק האירוע שביקש את הרישיון.

תחולת דיני הבטיחות במקומות ציבוריים על עינוג ציבורי

עוד חשוב לשים לב שעל אירועים שמוגדרים כעינוג ציבורי לפי חוקי רישוי עסקים, יחולו, בנוסף לדיני רישוי עסקים, גם דיני הבטיחות במקומות ציבוריים, לרבות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג-1962, תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), תשמ”ט- 1989, ותקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), תשמ”ט- 1988.

חוק הבטיחות חל ככלל על ארגון אסיפות ועצרות עם. סעיף 1(3) לחוק הבטיחות מכליל בתוך המונח אסיפה גם עינוג ציבורי לפי חוק רישוי עסקים ולפיכך, כל הוראות חוק הבטיחות ותקנותיו והפסיקה שחלות על אסיפות, יחולו גם הם על עינוג ציבורי וזאת בנוסף לדיני רישוי עסקים.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.