סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

הרפורמה בהליכי רישוי עסקים

עוה"ד הילי פרייס

הליכי רישוי העסקים בארץ נחשבים מזה שנים רבות להליכים מסורבלים במיוחד וזאת בעיקר בשל עודף בירוקרטיה ורגולציה וכן בשל היעדר מדיניות אחידה בקרב גורמי הרישוי השונים.

רשויות המדינה מודעות לבעיה זו ועל כן במהלך השנים נעשו מספר רפורמות על מנת לייעל, לפשט ולזרז את ההליכים הללו.

כך, לדוגמא, בעקבות החלטת ממשלה מס' 4152 משנת 2006, הוקמה וועדת הבר לבחינת רישוי עסקים בישראל, בראשות קובי הבר, לשעבר הממונה על התקציבים. ועדת הבר המליצה על ביצועם של שורת צעדים לשם ייעול הליכי רישוי העסקים וביניהן, ניסוח מפרטים אחידים לעסקים, כך שלכל עסק יהיה מפרט אחיד אשר כולל את דרישות כל נותני האישור הממשלתיים.    

בשנת 2007 מינה שר הפנים את אשר גרנר לצורך מימוש המלצות וועדת הבר וכן הוקמה וועדת משנה למימוש המלצות וועדת הבר.

בסוף שנת 2010 נערכה רפורמה מקיפה בתחום דיני רישוי העסקים בארץ, במסגרת חקיקת תיקון 27 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. תיקון 27 לחוק החיל הקלות שונות וביניהן מעבר לרישיונות עסק תקופתיים, החלת מסלול מזורז / ירוק לקבלת רישיון עסק, החלת האפשרות להגיש השגה על החלטה מנהלית בעניין רישוי עסקים בפני גורם הרישוי שקיבל אותה וכן החלת חובת גיבוש מפרט אחיד לרישוי עסקים על גורמי הרישוי הממשלתיים.

בשנת 2012 אושר תיקון לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, אשר בין היתר השלים את הוראות תיקון 27 של החוק.  

בשנת 2013 נחקק צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, אשר ביטל את צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 וכן את צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל"ד-1974.

ביום 19.7.2018 הוחלה רפורמה מקיפה נוספת בתחום רישוי העסקים בארץ וזאת במסגרת תיקון 34 של חוק רישוי עסקים. מדובר ברפורמה שנכנסה לתוקף באופן הדרגתי, החל מיום 1.1.2019.

עוה"ד הילי פרייס מבהירה שנכון למועד מאמר זה, מאי 2019, טרם חלף מספיק זמן אשר יאפשר לדעת כיצד יושם תיקון זה בפועל ואיזה קשיים הוא עורר, אם בכלל.

עיקרי הרפורמה ברישוי עסקים משנת 2018

1. רישוי דיפרנציאלי, מסלול רישוי מקוצר ומהיר לעסקים קטנים ובינוניים - כיום ישנם עסקים רבים שלא מתנהלים כלל, או שהם מתנהלים ללא רישיון עסק כדין, לאו דווקא בגלל שהם לא עמדו בתנאים שנדרשים מהם, אלא מכיוון שהפקחים מטעם גורמי הרישוי השונים מתעכבים מלהגיע לבית העסק לשם ביצוע ביקורת ואישור עמידתם בתנאים הללו.

במסגרת הרפורמה החדשה, יוכלו עסקים שנחשבים לעסקים פשוטים יחסית לקבל רישיון עסק במסגרת הליך רישוי קצר ופשוט, באופן לפיו בעלי העסק יחתמו על תצהיר לפיו הם עמדו בדרישות לקבלת רישיון עסק ובהמשך לכך יקבלו אוטומטית רישיון עסק זמני. כך, לדוגמא, בתי קפה, מזנונים, מרכולים, מספרות ומכוני יופי וקוסמטיקה יוכלו להגיש תצהיר בגין עמידה בדרישות ולקבל רישיון זמני תוך 21 יום.

מסעדות, מעדניות, מלונות, פאבים, קצבים ומועדונים יוכלו להגיש תצהיר עם חתימת בעלי מקצוע ולקבל רישיון זמני תוך 49 ימים. במידה והפקחים לא יגיעו אליהם כדי לבצע את הביקורת תוך חצי שנה, הרישיונות הזמניים יהפכו למוחלטים וקבועים.

2. מפרטי רישוי אחידים - אחת הבעיות העיקריות בהליכי רישוי עסקים בארץ הינה היעדר מפרטי רישוי אחדים מטעם נותני האישור הממשלתיים וזאת עקב היעדר קווים מנחים ברורים ועדכניים לגבי התנאים בהם יש לעמוד על מנת לקבל רישיון.

כתוצאה מכך, מבקשי רישיון עסק לא יכולים לדעת מראש מהן הדרישות והתנאים שחלים עליהם לצורך קבלת רישיון העסק. לשם כך עליהם לכתת את רגליהם ולעבור בין גורמי הרישוי השונים והרבים בקרב רשויות הממשלה השונות, כגון משרד הבריאות, משטרת ישראל, שירותי הכבאות ועוד, בעוד אלו מחילים עליהם דרישות שונות, ללא קריטריונים ברורים וללא אחידות ושקיפות.

היעדר האחידות גרמה לכך שמאותו סוג עסק נדרשו תנאים שונים במקומות שונים בארץ וכן הביאה לחוסר עקביות בדרישות גורמי הרישוי מעסקים דומים בתוך אותה רשות.

לפיכך נוצר צורך לפיו גורמי הרישוי הממשלתיים יגבשו מפרט אחיד, אשר מפרט את כל התנאים והמסמכים הנדרשים על ידם לגבי כל סוג עסק טעון רישוי בנפרד וזאת לשם יצירת אחידות, בהירות ושקיפות בעניין זה.

כפי שצויין לעיל, כבר בשנת 2006 המליצה על כך וועדת הבר ואילו תיקון 27 של החוק משנת 2010 אף הטיל בפועל על גורמי הרישוי הממשלתיים את החובה לגבש ולפרסם באינטרנט את המפרטים האחידים. 

אבל, בפועל, עד לתיקון 34 לחוק, אושרו מפרטים אחידים רק ל-11 פריטי עסקים טעוני רישוי  בלבד. לפיכך, קובע סעיף 43א לחוק שעסקים שלגביהם לא פורסם מפרט אחיד, ייאלצו להגיש בקשות לרישיונות עסק בהליך הרגיל, גם אם יכללו במסלולים המקוצרים על פי הצו. יחד עם זאת, סעיף 48 לתיקון 34 לחוק קובע כי על כל גורמי הרישוי הממשלתיים לפרסם תוך תקופה של שנתיים עד 4 שנים, מיום 1.1.2019, מפרטים אחידים, מלבד חריגים לגבי סוגי עסקים שכלל לא יפורסמו להם מפרטים אחידים, באישור השר הרלוונטי.

גורם ממשלתי שלא יפרסם מפרט אחיד לאחר המועדים הנ"ל,  לא יוכל להתנות מתן רישיון עסק או לקבוע בו תנאים שלא נקבעו במפרט האחיד. כלומר, הוא למעשה יאבד את סמכותו בתחום רישוי העסקים.

3. הארכת תקופת הרישיון בתוקף - משך זמן הרישיון של מועדונים הוארך משנה אחת לשלוש שנים, של פאבים, קצבים וקייטרינג משנה אחת לחמש שנים, של בתי קפה, מזנונים, מסעדות, מעדניות מלונות ואולמות משלוש שנים לעשר שנים ושל מרכולים מעשר שנים לחמש עשרה.

4. חידוש אוטומטי של תוקף הרישיון - לצורך חידוש תוקף הרישיון לא יהיה עוד צורך בביצוע מחודש של כל תהליך הרישוי וקבלת האישורים. תחת זאת, בעלי העסקים יוכלו לשלוח תצהיר ובמידה ואף גורם רישוי לא יתנגד לחידוש הרשיון, הוא יחודש אוטומטית.

5. הוספת סעיף 8א1 לחוק, בדבר קיום תכליות דיני התכנון והבנייה - עד לתיקון 34, ניתן היה למנוע מתן רישיון בשל כל עבירה על חוקי התכנון והבנייה. לאחר התיקון, ניתן לתת רישיון עסק גם לעסק שמבנהו אינו עומד בכל דיני התכנון והבנייה, כל עוד אין בהפרה פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבנייה, בין השאר בשל טיבה, מיקומה או היקפה של ההפרה.

6. הוספת סעיף 8ד לחוק, בדבר קיום ביקורת בעסק ומתן דרישה לתיקון ליקויים - עד לתיקון 34, גורמי הרישוי הממשלתיים נהגו לבצע ביקורות תקופתיות בעסק לשם בדיקת עמידתו בתנאי רישיון העסק באופן רנדומאלי ובלתי מוסדר, כאשר לעיתים הם אף לא טרחו למסור כל דיווח בעקבות ביקור שכזה. סעיף 8ד לחוק מחייב את הגורם שערך ביקורת בעסק להמציא דו"ח ליקויים תוך 30 ימים ממועד עריכת הביקורת.

על הדו"ח לפרט את התנאים שהעסק אינו עומד בהם ואת המועד האחרון לתיקון הליקויים ואופן הוכחת התיקון. ניתן לערער על דרישה לתיקון ליקויים באמצעות הגשת בקשה לבטלה או לשנותה לגורם מוסמך מחוזי או ארצי תוך 14 ימים ממועד קבלת הדרישה.

7. הגברת האכיפה והפיקוח - הגברת האכיפה והפיקוח במסגרת תיקון 34 לחוק מתבטאת במספר דרכים. בהן, יצירת כלי אכיפה נוספים, כגון הטלת עיצום כספי כאמור בפרק ב1 לחוק ודרישות לתיקון ליקויים.

הקמת מערך אכיפה במשרד הפנים וברשויות המקומיות, אשר יתבסס על פקחים שיוסמכו להשית קנסות וצווים על בעלי עסקים שיפרו את רישיונות העסק. הטלת אחריות קפידה ומוגברת על נושאי משרה במקרים של עבירת רישוי. הגדלת כמות העבירות, כך שלא רק ניהול עסק ללא רישיון יוגדר כעבירה, אלא גם הפרת הוראת חוק  או הפרת דרישה לתיקון ליקויים.

למידע נוסף פנה/י לעורכת הדין הילי פרייס!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.