סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

הליך קבלת רישיון עסק

עוה"ד הילי פרייס

תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ואשר מתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק.

תהליך זה נעשה כרוך בעיקרו בהשגת אישורים מטעם גורמי רישוי מסוימים ברשות המקומית, כגון אגף התברואה, אגף התנועה ועוד וכן מטעם גורמי רישוי ממשלתיים, כגון משרד הבריאות, משטרת ישראל, שירותי הכבאות ועוד.

מבחינה חוקית, תהליך רישוי העסקים מתנהל בעיקרו בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000.

אבל, למרות שהחקיקה בנושא רישוי העסקים הינה זהה ואחידה לכל הגורמים הנוגעים בדבר, בפועל קיימים חוסר אחידות וחוסר שקיפות לגבי הדרישות שהם מציבים כתנאי לקבלת רישיון עסק, הן מבחינת הרשויות המקומיות והן מבחינת גורמי הרישוי הממשלתיים.

כתוצאה מכך, בין היתר, כל רשות מקומית מנהלת מדיניות משלה בעניין זה. עם זאת, רוב הרשויות המקומיות נוהגות לפרסם מעין מדריך נהלים משלהן לגבי הליך קבלת רישיון עסק מטעמן, כאשר לכל רשות יש כאמור סטנדרטים ודגשים ספציפיים משלה בעניין זה.

לפיכך, מי שמעוניין לקבל רישיון עסק מטעם רשות מקומית מסוימת, מומלץ לו, בראש ובראשונה, להכיר היטב את מדריך הנהלים שמפורסם על ידה ולפעול בדיוק בהתאם להנחיותיו.

במאמר זה נתאר את השלבים העיקריים והמקובלים באופן כללי לקבלת רישיון עסק וזאת כמפורט להלן.

הגשת הבקשה לקבלת רישיון עסק

תחילה יש למלא כראוי את כל פרטי הבקשה לקבלת רישיון עסק. לשם כך מומלץ לקבל מידע מוקדם מיחידת רישוי העסקים המקומית, לרבות באמצעות הגשת בקשה מקוונת באתר האינטרנט שלה.

המידע המוקדם אמור לכלול פרטים על הגדרת סוג העסק והדרישות לקבלת רישיון עסק שאמורות לחול עליו. קיימת גם אפשרות לקבל חוות דעת מקדמית מטעם יחידת רישוי העסקים או נותני האישור, בכפוף לתשלום אגרה.

לאחר הכנת הבקשה, יש לשלם אגרת בקשה לרישיון עסק ולהגיש את הבקשה בפני יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק, בצירוף כל המסמכים הנלווים לה, כפי שנדרש באופן ספציפי על ידי אותה רשות מקומית.

בדרך כלל מקובל לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

1. תכנית עסק, תרשים סביבה ומפה מצבית, ב-5 עותקים, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק. מדובר במהנדס בניין / אדריכל וכשמדובר במבנה פשוט, אפשר גם על ידי הנדסאי בניין / אדריכלות.
2. העתק חוזה שכירות או חוזה רכישה של הנכס בו מופעל העסק.
3. צילום תעודת זהות של בעל העסק.
4. תצהיר כבאות לעסקים.
5. טפסים בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות, חתומים על ידי מורשה נגישות מתו"ס ושירות.
6. במידה ויש חוות דעת מקדמית של יחידת רישוי העסקים או גורם רישוי, יש לצרף גם אותה.
7. במידה ומדובר בעסק עם שימוש חורג, יש להגיש גם בקשה להיתר שימוש חורג.
8. במידה ומדובר בעסק לייצור מזון או מסעדה, יש לצרף גם תכניות מאושרות על ידי שירות המזון במשרד הבריאות.
9. במידה ומדובר בעסק שדורש מתקן למניעת זרימה חוזרת, יש לצרף גם אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.
10. במידה ומדובר בעסק עתיר קהל, כגון גני אירועים, דיסקוטקים וכדומה, יש לצרף גם תכנית בטיחות מאושרת על ידי מהנדס בטיחות מוסמך.
11. במידה ומדובר בעסק שנקבעה לו חובת רישוי גם לפי חיקוק אחר, יש לצרף גם את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק, כגון משרד התרבות והספורט, מנהל הגז במשרד התמ"ת, משרד התחבורה וכדומה.
12. במידה ומדובר בעסק שהינו חברה בע"מ, נדרש גם תעודת התאגדות החברה + רשימת מנהלי החברה, כפי שמפורט בנסח מטעם רשם החברות.  
13. שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, חתום לאחר פרעונו.

בשלב הגשת הבקשה לרישיון, יש גם לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:

 • העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו.
 • עסק עתיר סיכון / קהל.
 • העסק נתון בהליך משפטי או שניתן לו צו סגירה מינהלי או שיפוטי.
 • הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל.
 • הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.

לאחר הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים לה, יש להמתין לבחינתם ואישורם על ידי יחידת רישוי העסקים ברשות המקומית. עם אישורם, תנפיק הרשות המקומית אישור על הגשתם. 

בדיקת הבקשה לקבלת רישיון עסק

יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית צריכה לדון בבקשה לרישיון עסק שהוגשה בפניה תוך 21 יום ולהחליט האם להמשיך בתהליך רישוי העסק או לדחות את הבקשה לקבלת רישיון עסק, לרבות בשל אי צירוף כל המסמכים הדרושים.

במידה והוחלט על דחיית הבקשה, תימסר למגיש הבקשה הודעה מנומקת בכתב על דחיית הבקשה.  

במידה והוחלט על המשך התהליך, תעביר יחידת רישוי העסקים את הבקשה לשם קבלת חוות דעתם ואישורם של כל הגורמים הרלוונטיים לה ברשות המקומית ובמשרדי הממשלה.

נותני אישור מוניציפאליים

 • ועדת התכנון והבנייה.
 • המחלקה לרישוי ותכנון הנדסי ושימושים חורגים.
 • המחלקה לביקורת עסקים באגף רישוי עסקים.
 • מחלקת איכות הסביבה.
 • מחלקת התברואה.
 • מחלקת הביוב.
 • מחלקת התנועה.
 • המחלקה לשימור מבנים, אם המבנה הוכרז כמבנה לשימור.
 • מדור מבנים מסוכנים, אם המבנה הוגדר כמבנה מסוכן.
 • אגף הנכסים, אם המבנה נמצא בבעלות הרשות המקומית.
 • וטרינר, לפי הצורך.

נותני אישור ממשלתיים

 • משטרת ישראל.
 • רשות הכבאות.
 • המשרד לאיכות הסביבה.
 • משרד הבריאות.
 • משרד התמ"ת.
 • משרד החקלאות / השירות הוטרינרי.

נותני אישור ממשלתיים במקרים מיוחדים

 • משרד התחבורה, לעסקי טיפול ברכב.
 • משרד התשתיות, לעסקי דלק וגז.
 • משרד החינוך התרבות והספורט, לעסקי קייטנות ומכוני כושר.

על כל נותן אישור רלוונטי, מקומי או ממשלתי, שחוות דעתו התבקשה, לערוך ביקורת בעסק תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה, לרבות בהתבסס על רשימת המפרטים האחידים שמותאמים לסוג העסק ולבקשת בעל העסק, ככל שישנם כאלו ולהכין דו"ח ביקורת שכולל דרישות לביצוע לקבלת אישור או אישור.

קבלת החלטה לגבי סטטוס הבקשה לקבלת רישיון עסק

גורמי הרישוי ונותני האישור המקומיים והממשלתיים צריכים להודיע תוך 30 יום ליחידת רישוי העסקים על תשובתם לגבי הבקשה, בהתאם לאחת האופציות המפורטות להלן. על יחידת רישוי העסקים לרכז את כל תשובות נותני האישורים השונים ולהודיע על כך למגיש הבקשה.

1. אישור הבקשה - במקרה של אישור הבקשה על ידי כל גורמי הרישוי הרלוונטיים, יחידת רישוי העסקים תנפיק רישיון עסק.

הרישיון יכול להיות רישיון לצמיתות, או רישיון תקופתי, לתקופה של שנה אחת / שלוש שנים / חמש שנים / עשר שנים / חמש עשרה שנים, אותו יש לחדש בתום התקופה, או רישיון זמני, למשך תקופה של פחות משנה, במידה ומדובר בעסק זמני מטבעו, כגון קרקס או קייטנות.  

בנוסף, הרישיון גם יכול להיות ללא תנאים בכלל או מותנה בתנאים מסוימים שיש לקיימם דרך קבע במהלך הפעלת העסק. לעתים גם יתכן שיתווספו לרישיון, לאחר הוצאתו, תנאים נוספים שיש לקיימם כאמור.

2. התניית אישור הבקשה בקיום תנאים מוקדמים - במידה וחלק מנותני האישורים אישרו את הבקשה באופן עקרוני, אך הציבו לה תנאים ודרישות מסוימים, יש לקיימם ולדווח על כך לגורמי הרישוי תוך 21 יום. גורמי הרישוי יבצעו ביקורת חוזרת בעסק לשם ווידוא העמידה של העסק בתנאים ובדרישות שהוצבו לו, על מנת לתת את אישורם הסופי.

3. היתר זמני - היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב, עד שנה, במקרים בהם גורם רישוי נתן לבעל העסק ארכה לביצוע דרישות ותנאים שהוגדרו, או במקרה בו חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא השיבו וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו.

4. סירוב הבקשה - סירוב לבקשה עלול להינתן בשל אי התאמה של סוג הבקשה או התכנית למציאות בשטח, או בשל אי ביצוע התנאים המוקדמים שנקבעו לקבלת הבקשה בזמן שהוקצב. במקרה כזה תודיע על כך מחלקת הרישוי בהודעה מנומקת בכתב. לא ניתן לקבל רישיון עסק במקרה של סירוב של אחד או יותר מגורמי הרישוי, אלא יש להסדיר את הנושא מול כל גורם כזה.

אם נתקלת בבעיות בהליך קבלת רישיון עסק, אנו מזמינים אותך לפנות לעורכת הדין הילי פרייס, שתוכל להעניק לך ייעוץ וליווי משפטי וסיוע בערעור על ההחלטה על מנת להביא לתיקונה.

פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.