סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

תנאי לרישיון עסק: נגישות לבעלי מוגבלויות

עוה"ד הילי פרייס

בעקבות המודעות הציבורית ההולכת וגוברת לקשיים עמם מתמודדים אנשים עם מוגבלויות, קבע המחוקק, בין היתר, שבתי עסק שמעניקים שירות לציבור צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות ולבצע התאמות נגישות במקרה הצורך.

כך נקבע מפורשות בפרק ה1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

על מנת להבטיח ולאכוף את דרישת הנגישות בבתי העסק שמעניקים שירות לציבור, נדרשים בתי עסק הללו להוכיח שהם עומדים בדרישת הנגישות בעת שהם מבקשים לקבל רישיון עסק או לחדש את תוקפו, וזאת כאמור בסעיף 8ב לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

מהותה של חובת הנגישות

עקרון היסוד של חובת הנגישות קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי. כך קובע סעיף 19ב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

החוק גם מבהיר ומגדיר את מהות המושגים שמרכיבים חובה זו ועל כך מסבירה עורכת הדין הילי פרייס ונפרט בסקירה שלפניך.

אדם עם מוגבלות, מוגדר כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. כך קובע סעיף 5 לחוק.

נגישות מוגדרת כאפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.

התאמות נגישות מוגדרות, בפשטות, כהתאמות שיש לבצע כדי שתהיה נגישות, כך קובע סעיף 19א לחוק. 

בנוסף, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 כוללות הוראות מפורטות לגבי הגישה הנאותה עד לכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים וכן התאמות נגישות, שיש לבצע עבור אנשים עם מוגבלות. 

מקום ציבורי הנו מקום שמעניק שירות לקהל. רשימת המקומות שמוגדרים כמקום ציבורי מפורטת בתוספת הראשונה לחוק.

רשימה זו כוללת מגוון מקומות, פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, בניהם גם בתי עסק שמעניקים שירות לקהל.

מדובר בבתי עסק כגון קניון, חנות, מסעדה, בתי קולנוע ותיאטרון, בריכת שחיה, חניון ציבורי, מוסכים, תחנות דלק, בתי קולנוע, תיאטראות, וכדומה. כאשר מדובר במפעל, בית מלאכה, או מקום עבודה אחר, חלה חובה זו רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.

שירות ציבורי הנו שירות שניתן לציבור הרחב. רשימת השירותים הציבוריים מפורטת בתוספת השניה לחוק והיא כוללת שירותי בריאות, בידור, חינוך, ספורט, תחבורה ועוד.

בדיקת קיום דרישת הנגישות במסגרת בקשה לקבלת / חידוש רישיון עסק

סעיף 8ב(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי הרשות לא תיתן רישיון, היתר זמני, או היתר מזורז לעסק טעון רישוי, שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן קוימו בעסק הוראות הנגישות.

לפיכך על הרשות המקומית, שאליה מוגשת הבקשה מטעם העסק לקבלה / חידוש רישיון עסק, לבחון האם העסק עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק וזאת בהסתמך על חוות דעתם של שני מורשי נגישות.

  • מורשה לנגישות השירות, כאמור בסעיף 19מא1 לחוק שיוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות.
  • מורשה לנגישות מבנים, תשתיות, וסביבה/מתו"ס, כאמור בסעיף 19 מ"א לחוק שיוויון הזכויות הנ"ל.

עד לתיקון 34 לחוק, אשר נכנס לתוקף ביום 1.4.2019, בעל העסק נדרש לעמוד בהוראות הנגישות בהסתמך על חוות דעת שניתנו על ידי מורשי נגישות של הרשות, או מורשי נגישות חיצוניים שהועסקו ע"י הרשות.

בעקבות תיקון 34 לחוק, בעל העסק יכול להגיש חוות דעת של מורשי נגישות משלו, או לבקש שהבדיקה תיערך ע"י מורשי נגישות מטעם הרשות, בכפוף לתשלום אגרה.

ככלל, חוות הדעת של מורשי הנגישות צריכה לבחון האם בוצעו התאמות הנגישות שבהן חייב העסק עד למועד מתן הרישוי או חידושו וזאת בשים לב לכל הוראות החוק והתקנות שחלות על העסק, לפי נסיבותיו.

לשם כך יש להבדיל בין עסק חדש, עסק קיים ועסק קטן, כפי שנסביר מיד.

עסק בבניין חדש

דהיינו, בנין שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009 צריך לעמוד בעיקרו בדרישות תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש, שמכונות תקנות הנגישות לבניין חדש.

לגבי עסק בבנין חדש שלא עומד בדרישות הנגישות, ועל כן הוא קיבל חוות דעת שלילית, לא ניתן לתת רישיון לעסק וגם לא ניתן לתת היתר זמני וזאת עד שיושלמו התאמות הנגישות הנדרשות, ותתקבל חוות דעת חיובית.

עסק בבניין קיים

דהיינו, בנין שההיתר להקמתו ניתן לפני 1.8.2009 צריך לעמוד בעיקרו בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013, שמכונות תקנות הנגישות לבניין קיים.

לגבי עסק בבנין קיים שלא עומד בדרישות הנגישות ועל כן הוא קיבל חוות דעת שלילית, ניתן לתת היתר זמני פעם אחת בלבד לשנה, שאותו ניתן להאריך בנסיבות מיוחדות בחצי שנה נוספת ולא יותר מכך.

לגבי עסק בבנין קיים שיש לו התאמות נגישות שמועד ביצוען טרם הגיע, הרשות רשאית לתת רישיון עסק, אך עליה להוסיף את הדרישה לביצוע ההתאמות הנדרשות כתנאי לרישיון העסק.

כמו כן, יש להגביל את תאריך רישיון העסק למועד האחרון לביצוע התאמות נגישות אלה.

לגבי עסק בבניין קיים שאין בו נגישות רציפה מפתח הבניין ועד לפתח העסק, אך האחריות לביצוע התאמות אלה אינה חלה על בעל העסק אלא על בעל הבניין, הרשות רשאית לתת רישיון עסק, בתנאי שלפי חוות דעת מורשה הנגישות, העסק עמד בכל הוראות הנגישות החלות עליו, וכן בתנאי שטבלה מס' 3 בטופס ביקורת נגישות בעסקים הועברה לבעל הבניין ובעל העסק חתם על האישור שבסעיף 2ג'.

עסק קטן

דהיינו, עסק ששטחו עד 100 מ"ר או בית אוכל ששטח הישיבה של הציבור בו הנו עד 25 מ"ר, ניתן לבדוק לפי מדריך ההנגשה לעסקים קטנים, שמופיע באתרים שונים באינטרנט ולרבות באתר האינטרנט של נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

פטורים

בצד קביעת חובת ביצוע התאמות הנגישות, נקבעו גם פטורים מחובה זו במסגרת תקנות הנגישות השונות, אשר קובעות גם את התנאים למתן הפטורים ואת הגורם שמוסמך לתת אותם.

לפיכך, כל פטור מביצוע התאמת נגישות שקיבל העסק, צריך לבוא לידי ביטוי בחוות הדעת של מורשי הנגישות.

שאלות? התייעצו עם עו"ד המתמחה לרישוי עסקים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.