סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

אי חידוש רישיון עסק

עוה"ד הילי פרייס

תוקף רישיון העסק איננו אחיד בארץ, אלא משתנה מעסק לעסק, בהתאם לסוג העסק וזאת לתקופות של שנה אחת, 3 שנים, 10 שנים ו-15 שנים. לפיכך, בתום תקופת רישיון העסק, יש להגיש בקשה לחידוש תוקפו בפני הרשות המקומית שבתחום שיפוטה פועל העסק וזאת כמובן במידה ובעל העסק מעוניין עדיין להמשיך להפעיל את העסק.

הליכי חידוש רישיון העסק מוסדרים בעיקרם במסגרת פרק ח' של תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000.

בהתאם להוראות פרק זה, על הרשות המקומית להודיע לגורם שנותן אישור לרישיון עסק על סיום תוקפו של רישיון עסק וזאת עד 90 יום לפני תום תקופת התוקף.

על הגורם נותן האישור להודיע לרשות המקומית תוך 45 יום לאחר מכן על החלטתו בעניין זה ולרבות על הסכמתו לחידוש הרישיון או על סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לכך.

לשם כך על כל אחד מגורמי הרישוי לפנות מיוזמתו לעסק ולערוך בו ביקורת כדי לתת את אישורו להארכת תוקף הרישיון או להודיע על הדרישות שלו לצורך חידוש רישיון העסק ו/או על הליקויים בעסק שיש לתקן כתנאי לחידוש רישיון העסק.

במקרה כזה, על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לגורם הרישוי על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. קיום הדרישות לחידוש רישיון העסק, תיקון הליקויים ודיווח על כך לגורם הרישוי עורך הביקורת, הינם תנאים הכרחיים לחידוש הרישיון.

בהמשך לכך, על הרשות המקומית להודיע לבעל רישיון העסק לא יאוחר מ-30 יום לפני תום תוקפו של רישיון העסק על החלטתה בעניין חידוש הרישיון ולרבות על הסכמתה לחידוש הרישיון או על סירובה לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לכך.

מטבע הדברים, רוב הנימוקים לאי חידוש רישיון העסק עוסקים באי עמידת בעל העסק בתנאים שנקבעו לו לשם כך על ידי גורמי הרישוי השונים. לעיתים נימוקים אלו יכולים להתבסס גם על קיום פעילות עסקית שונה מזו שרישיון העסק התבקש לגביה, או על שימוש חורג או על חריגת בנייה וכדומה.

במידה והרשות המקומית החליטה לסרב לחדש את הרישיון, קובע סעיף 28(2) לתקנות כי עליה להודיע לבעל העסק על סירובה לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת לתקנות. 

מה ניתן לעשות במקרה של החלטה לסרב לחדש רישיון עסק?

על החלטה לסרב לחדש רישיון עסק ניתן לערער באמצעות שתי דרכים חילופיות.

האחת, באמצעות הגשת השגה בפני גורם הרישוי שנתן את אותה החלטה והשנייה, באמצעות הגשת עתירה מנהלית בפני בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים.

הגשת השגה - כדי להגיש השגה כדין על החלטה לסרב לחדש רישיון עסק, יש להגישה לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וסעיף 11ד לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 ובהתאם לטופס 9 לתקנות.  

את ההשגה יש להגיש בפני גורם מוסמך ארצי, קרי, גורם שהוסמך לדון בהשגות ברשות המקומית וכן במשרדי נותני האישורים השונים, בכפוף לתשלום אגרה וזאת תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה לסרב לחדש את רישיון העסק.

עם זאת, חשוב להבין שעצם הגשת ההשגה איננה מבטלת או מקפיאה אוטומטית את ההחלטה לסרב לחדש את רישיון העסק וכי לשם כך יש להגיש בפני הגורם המוסמך הארצי, בנוסף להשגה, גם בקשה ספציפית להתלות את תוקפה של החלטה זו.

הגשת עתירה מנהלית - ניתן להגיש עתירה מנהלית כנגד ההחלטה לסרב לחדש את רישיון העסק בפני בית המשפט לעניינים מנהליים שבתחום סמכות שיפוטו נמצא העסק. במסגרת העתירה, ניתן לטעון כי יש לבטל החלטה זו מאחר והיא נוגדת את כללי המשפט המנהלי התקין, בהיותה לא סבירה או לא מידתית, מפלה, נגועה בשיקולים זרים ובלתי עניינים, נוגדת שלא כדין את חופש העיסוק וכדומה.

כך, לדוגמא, במסגרת עת"מ 27089-02-15 קלסיק הוטל מנג'מנט בעמ נ' משרד הבריאות, נדונה עתירה שהוגשה נגד דרישת משרד הבריאות להתקנת אמצעי הצללה מעל 25% מפני המים של בריכת השחייה במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב וזאת כתנאי לחידוש רישיון העסק להפעלת הבריכה של בית המלון.

בית המשפט קבע שבאופן עקרוני, הדרישה להוספת הצללה לבריכות שחייה שנבנו לפני שנת 2008 לשם שמירה על בריאות הציבור והגנה מפני נזקים הנגרמים מחשיפה לאור השמש הינה דרישה סבירה, אולם הדרך שבה הופנתה הדרישה לבית המלון, באמצעות הוספת תנאי לחידוש רישיון העסק, מבלי שהוא בוסס עובדתית לגבי הבריכה הספציפית של המלון וכן ללא מתן הנמקה ראויה ומבלי להתחשב באינטרסים של בית המלון ובהם אינטרס ההסתמכות וחופש העיסוק, מהווה פגם היורד לשורשה של ההחלטה המצדיק את ביטולה.

כפועל יוצא, קבע בית המשפט כי ככל שמלבד תנאי ההצללה אין מניעה מלתת לבית המלון רישיון עסק להפעלת הבריכה, על עיריית תל אביב לחדש את רישיון העסק שלו.

במידה והנך מתמודד מול סירוב לבקשתך לחדש את רישיון העסק, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין מומחה בתחום של רישוי עסקים. עורכת הדין הילי פרייס וצוות משרדה, ישמחו להעניק לך ליווי וסיוע משפטי מקצועי, כדי שגם אתה תצליח לערער על ההחלטה ולקבל את רישיון העסק שלך.

לייעוץ משפטי אישי פנה/י עכשיו!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.