סגירה
חזרה
סגירה
רישוי עסקים
050-741-8886
רישוי עסקים

היתר זמני לעסק שלך

עוה"ד הילי פרייס

כידוע, תהליך הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב שעלול להתארך במשך זמן רב. לפיכך, החוק מאפשר לבעלי עסקים מסוימים לקבל היתר זמני לעסק, אשר יאפשר להם להפעיל את העסק שלהם במשך עד לשנה ואף לשנתיים בנסיבות מסוימות, במהלך תהליך הנפקת רשיון העסק ועוד לפני קבלת רישיון העסק בפועל, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

ההיתר הזמני מעניק לבעל העסק אורך נשימה של עד שנה-שנתיים לעיסוק וטיפול בהוצאת רישיון העסק הקבוע, בעוד העסק שלו כבר פועל כרגיל ובאופן חוקי.

לפיכך, מומלץ לבעל העסק לעשות כמיטב יכולתו במהלך תקופת ההיתר הזמני כדי לבצע את כל התיקונים והשינויים הנדרשים ממנו כדי לקבל את רישיון העסק הקבוע, כך שבתום תקופת ההיתר הזמני, הוא יוכל להמשיך ולהפעיל את העסק כדין והפעם בהתאם לרישיון העסק הקבוע.

עם זאת, חשוב להבדיל ולא להתבלבל בין היתר זמני לעסק לבין רישיון זמני לעסק וזאת כפי הגדרותיהם בתקנה 1 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000:

ההיתר הזמני מוגדר כך: "היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון".

כלומר, היתר זמני הינו היתר שמאפשר לעסק שנועד להתקיים דרך קבע, לפעול כדין באופן זמני עוד לפני קבלת רישיון העסק הקבוע שלו.

הרישיון הזמני מוגדר כך: "רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23".

כלומר, רשיון זמני הינו רשיון שניתן לעסק שאינו פועל דרך קבע, אלא באופן זמני בלבד במהלך השנה, כגון קייטנות, קרקס, חוגי ילדים שמתקיימים רק בחלק מעונות השנה וכדומה.

סעיף 4 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 קובע את הכלל המרכזי לפיו "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו [...]".

הסעיף המרכזי שעוסק במתן היתר זמני לעסק הינו סעיף 7ב לחוק רישוי עסקים, אשר גם תוקן במסגרת תיקון 84 לחוק בשנת 2018.

סעיף 7ב(א1)(1) לחוק קובע בעיקרו כי במידה והוגשה בקשה לרישיון עסק ונותן האישור לא השיב לבקשה בתוך התקופה שנקבעה לכך, רשאית רשות הרישוי המקומית לתת לעסק היתר זמני לתקופה של עד שנה אחת. לא השיב נותן האישור לבקשה לרישיון עסק עד לתום שנה אחת מהמועד שבו ניתן לעסק היתר זמני, רשאית רשות הרישוי להאריך את תוקפו בשנה אחת נוספת.

כלומר, ניתן לתת היתר זמני לתקופה מקסימאלית של עד שנתיים.  

סעיף 7ב(א)(1) לחוק קובע בעיקרו שרשות הרישוי רשאית לתת לעסק מסוים היתר זמני לפעול וזאת עוד לפני שניתן לו רישיון או עד לחידוש רישיונו ובתנאי שאין בהפעלת העסק כאמור כדי לגרום לפגיעה משמעותית במטרות הרישוי הקבועות בסעיף 1(א) לחוק.

סעיף 7ב(א)(2)(א) לחוק קובע שרשות הרישוי רשאית לתת היתר זמני אף אם לא ניתן אישורו של נותן אישור שנקבע בצו לגבי אותו עסק.

במידה וניתן היתר זמני כאמור, תחול תקנה 9 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, אשר קובעת כי ההיתר הזמני יינתן לפי טופס 7 שבתוספת לתקנות, בצירוף תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי וכי לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי, שאז ההיתר הזמני יפקע.

עם זאת, סעיף 7ג לחוק מקנה לרשות הרישוי את הסמכות לבטל גם היתר זמני וזאת מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור.

מהם התנאים להוצאת היתר זמני לעסק?

במסגרת הליך עת"מ (ת"א) 1584/02 הפרדס אפי אנד בי בע"מ נ' עיריית ת"א, נקבע כי ניתן לתת היתר זמני לניהול העסק למרות שהוא אינו עומד עדיין בדרישות למתן רישיון עסק וזאת בנסיבות שבהן המניעה הקיימת היא בנוגע למילוי התנאים הטכניים בלבד.

כלומר, ניתן לתת היתר זמני לעסק בנסיבות שבהן הוא עדיין אינו עומד בכל התנאים למתן רשיון עסק, אך זאת בתנאי שהוא עומד לפחות בתנאים יסודיים שחייבים בכל מקרה להתקיים, לרבות באופן זמני, כגון תנאים הנוגעים לדיני התכנון והבנייה ורק במידה שהוא אינו עומד עדיין במילוי תנאים טכניים בלבד, כגון דרישות סביבתיות, אשר ניתן לאפשר את הפעלתן באופן מדורג.  

דוגמאות לתנאים הנוגעים לדיני התכנון ובנייה הינן מתן היתר בנייה כדין לעסק או במידה והשימוש שלו תואם את הוראות התב"ע שחלה עליו ואינו שימוש חורג ממנו. במידה והעסק אינו עונה על התנאים הללו, לא ניתן לתת לו אף היתר זמני.

לקבלת מידע נוסף בנושא היתר זמני לעסק, אנו מזמינים אותך לפנות אל עורכת הדין הילי פרייס.

פנה/י עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עוה"ד הילי פרייס
נעים מאוד!
הילי פרייס הנה עו"ד מומחית בתחום של רישוי עסקים, שייצגה מאות לקוחות מרוצים. ביניהם יזמים, קבלנים, רשתות מסחריות ואנשים פרטיים בהליכי רישוי וקבלת רישיונות עסק, ערעור על דחיית ו/או ביטול רישיון עסק וכך הלאה.
מומחי רישוי עסקים
רישוי עסקים
תחום רישוי עסקים בארץ הנו מורכב וחשוב להכיר את כל המידע, החוקים והתקנות הקיימים שרלוונטיים אליו. היכרות עם המידע והתמחות משפטית בתחום של רישוי עסקים, מאפשרות להתמודד באופן חכם ואפקטיבי יותר עם רשויות החוק.
הליך לרישיון עסק
הליך רישוי עסק
תהליך רישוי העסק הינו תהליך שמורכב ממספר שלבים ושמתנהל במסגרת יחידת רישוי העסקים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. מי שמעוניין לקבל רישיון עסק צריך להכיר את מדריך הנהלים של הרשות ולפעול לפי הנחיותיה.
דחייה של רישיון עסק
דחיית הבקשה
די בכך שאחד מגורמי הרישוי השונים סירב לאשר את הבקשה לרישיון עסק כדי לדחות אותה באופן כללי, כך שלא ניתן לקבל את רישיון העסק אלא רק לאחר הסדרת הנושא מול אותו גורם וקבלת אישורו לבקשה. כך מתמודדים עם דחיית הבקשה.